Lidmaatschap

 • Leden moeten in het bezit zijn van een motorfiets. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het de leden mogelijk is om aan activiteiten georganiseerd door de club deel te nemen.
 • Van het 1e punt kan worden afgeweken indien een lid tijdelijk niet in het bezit is van een motor maar wel de intentie heeft op korte termijn een andere motor aan te schaffen.
 • Besluitvorming hierover ligt bij het bestuur.
 • Als duo-lid geldt de partner van een lid, niet in het bezit van een eigen motor. Een duo-lid heeft dezelfde rechten en plichten als een lid.
 • De contributie wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering en dient voor de openingsrit betaald te worden. De contributie voor duo-leden is de helft van wat leden betalen. Een nieuw lid/duo-lid dient bij aanmelding inschrijfgeld te betalen.
 • Het lidmaatschap geldt van 1maart t/m 28 februari van het volgende jaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt de gehele contributie inclusief het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap zal er geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaatsvinden.
 • In incidentele gevallen behoudt het bestuur zich heeft recht het recht voor, om leden te royeren. Dit dient op enig moment door de ledenvergadering te worden bekrachtigt.
 • Indien nodig kan het bestuur een ledenstop aangeven.

Het bestuur

 • Het bestuur (altijd oneven aantal) bestaat uit:
  • de voorzitter
  • de secretaris
  • de penningmeester
  • de bestuursleden
 • De bestuursleden moeten lid zijn van MC ‘t Wimke. Als taak hebben de bestuursleden de voortgang en de activiteiten van de club te organiseren en te bewaken.
 • De voorzitter neemt de algehele gang van zaken waar.
 • De secretaris verzorgt de notulen en maakt een algemeen jaarverslag.
 • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de club zoals contributie en betalingen van activiteiten. Tevens maakt hij voor elke algemene ledenvergadering een financieel jaarverslag en verzorgt hij de ledenadministratie.
 • Beslissingen worden zo mogelijk met algemene stemmen binnen het bestuur genomen, is dit niet het geval, dan zullen de meeste stemmen gelden. Eventuele op- of aanmerkingen van de leden kunnen ten alle tijden gericht worden aan het bestuur. Het bestuur vergadert zo vaak als zij dat nodig acht, doch minimaal 1x per jaar.

Activiteiten

 • Bij alle activiteiten geldt: DEELNAME VOOR EIGEN RISICO.
 • Per jaar worden een aantal activiteiten gepland.
 • Het bestuur zal, indien dit mogelijk is, voor het seizoen de data aan de leden bekend maken.
 • Leden mogen ten alle tijden meedoen aan activiteiten georganiseerd door MC ‘t Wimke.
 • Leden mogen ten alle tijden zelf een activiteit/rit organiseren, hier zal door het bestuur tijdens het plannen van de agenda rekening mee worden gehouden.
 • De kosten van de activiteiten worden voor deelname aangegeven en moeten voldaan zijn bij deelname.
 • Er vindt alleen restitutie van reeds betaalde bedragen, als voorafgaand genoemd plaats, indien een lid het bestuur of de organisator bijtijds laat weten. Dus voordat er kosten gemaakt zijn, verhinderd te zijn.
 • Bij activiteiten kan er voor introducees een toeslag worden vastgesteld door het bestuur.
 • Bij toertochten dient iedereen te verschijnen met een volgetankte motor en rijbewijs en kentekenpapieren.
 • Deelname dient te geschieden op een  deugdelijke motor en beschermende motorkleding.
 • Indien een deelnemer van een rit gevaarlijke situaties voor zichzelf of voor anderen veroorzaakt zal hij hierop aangesproken worden.

Privacy beleid

 • Door het betalen van de contributie stemt het lid in met het privacy beleid van MC ’t Wimke.
 • Het lid stemt ermee in dat MC ’t Wimke c.q. leden van MC ’t Wimke foto’s en ander beeldmateriaal maakt van haar activiteiten. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt op haar website en op sociale media, bijvoorbeeld de Facebook pagina van MC ’t Wimke. Met het doel om verslag te doen van de activiteiten.
 • De persoonsgegevens worden gebruikt om de activiteiten uit te kunnen voeren. Naam- en adresgegevens, inclusief mailadres en telefoonnummer, zijn daarvoor noodzakelijk. Bij inschrijving op een activiteit worden deze gegevens verplicht gevraagd. Indien het lid deze informatie niet wil delen is deelname door het lid aan de activiteiten niet mogelijk. Aspirant leden welke aangeven de gegevens niet te willen delen kunnen dan ook geen lid worden van MC ‘t Wimke.
 • Er worden geen geautomatiseerde processen op de gegevens uitgevoerd, noch worden de gegevens met derden gedeeld. Tenzij nadrukkelijk afgesproken met de desbetreffende leden, bijvoorbeeld voor het aanmaken van (vlieg-trein) tickets op naam.
 • De door MC ‘t Wimke opgeslagen en gebruikte persoonsgegevens bevatten geen informatie van bijzondere aard, zoals religie, ras, gezondheid, politieke voorkeur of informatie van strafrechtelijke aard.
 • De gegevens van de leden worden bewaard ten behoeve van de historie van MC ’t Wimke. Zoals bijvoorbeeld om voor jubilea vast te kunnen stellen hoe lang een persoon al lid is.
 • De leden van MC ‘t Wimke kunnen te allen tijde de bij de club bekende persoonsgegevens opvragen.

Algemeen

 • Voor elke algemene ledenvergadering zal er een kascontrole worden uitgevoerd door twee leden van MC ’t Wimke die hiervoor in algemene ledenvergadering door de leden zijn gekozen.
 • Deelname in de kascommissie is voor de duur van twee jaar.
 • Besluiten aangaande MC ‘t Wimke worden genomen op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen, meer als 50% dus, door de aanwezige leden.
 • In alle situaties waarin dit huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Aan het begin van elk jaar is er een algemene ledenvergadering.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een maand voor aanvang van het nieuwe seizoen, en wel schriftelijk, bij de penningmeester te gebeuren.
 • Bij het niet tijdig betalen van de contributie zal de penningmeester één keer een aanmaning sturen, indien na aanleiding van deze aanmaning ook niet betaald wordt zal deze persoon van de ledenlijst geschrapt verwijderd worden.

Arcen, 16-03-2019    

Facebooktwittermail