• secretariaat@mctwimke.nl

Huishoudelijk Reglement MC ‘T Wimke (Versie 2)

LIDMAATSCHAP

Leden moeten in het bezit zijn/of beschikking hebben over een motorfiets.Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het de leden mogelijk is om aan activiteiten, georganiseerd door de club, deel te nemen.

 1. Als duolid geldt de partner van een lid, niet in het bezit van een eigen motor. Een duolid heeft dezelfde rechten en plichten als een lid.
 2. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dient voor 1 mei betaald te worden. De contributie voor duoleden is altijd minder dan wat leden betalen. Een nieuw lid/duolid dient bij aanmelding inschrijfgeld te betalen.
 3. Het lidmaatschap geldt van 1 maart t/m 28 februari van het volgende jaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt de gehele contributie inclusief het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap zal er geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaatsvinden.
 4. In incidentele gevallen behoudt het bestuur zich het recht voor, om leden te royeren. Dit dient echter wel door de ledenvergadering te worden bekrachtigt.
 5. Indien nodig kan het bestuur een ledenstop aangeven.

HET BESTUUR

 1. Het bestuur (altijd oneven) bestaat uit:
 • de voorzitter
 • de secretaris
 • de penningmeester
 • de bestuursleden (4 personen)De bestuursleden moeten lid zijn van MC ‘T WIMKE. Als taak hebben de bestuursleden de voortgang en de activiteiten van de club te organiseren en te bewaken. Hierna volgt een korte omschrijving van de taken van de bestuursleden.

 

 1. De voorzitter.Neemt de algehele gang van zaken waar.
 2. De secretaris.Verzorgt de notulen en maakt een algemeen jaarverslag.
 3. De penningmeester.Is verantwoordelijk voor de financiéle zaken van de club zoals contributie en betalingen van activiteiten. Tevens maakt hij voor elke jaarvergadering een financieel jaarverslag en verzorgt hij de ledenadministratie.

BESLISSINGEN BINNEN HET BESTUUR

 1. Beslissingen worden zo mogelijk met algemene stemmen binnen het bestuur genomen, is dit niet het geval, dan zullen de meeste stemmen gelden. Eventuele op- of aanmerkingen van de leden kunnen ten alle tijden gericht worden aan het bestuur.  Het bestuur vergadert tenminste 2x per jaar.

ACTIVITEITEN

 1. Per jaar worden een aantal activiteiten gepland. Het bestuur zal, indien dit mogelijk is, voor het seizoen de data aan de leden bekend maken. Bij de activiteiten/tochten zijn enkele zaken van belang;
  1. Bij alle activiteiten geldt: DEELNAME VOOR EIGEN RISICO.
  2. Leden mogen ten alle tijden meedoen aan activiteiten, georganiseerd door MC ‘T WIMKE.
  3. Leden mogen ten alle tijden zelf een activiteit/rit organiseren, hier zal door het bestuur tijdens het plannen van de agenda rekening mee worden gehouden.
  4. De kosten van de activiteiten worden voor deelname aangegeven en moeten voldaan zijn bij deelname.
  5. Er vindt alleen restitutie van reeds betaalde bedragen, als genoemd bij 9d, plaats indien een lid het bestuur of de organisator bijtijds laat weten, dus voordat er kosten gemaakt zijn, verhinderd te zijn.
  6. Bij activiteiten kan er voor introducés een toeslag worden vastgesteld door het bestuur.
  7. De organisator van een activiteit/rit zorgt ervoor dat de EHBO-kist ter plaatse is h. Bij toertochten dient iedereen te verschijnen met een volgetankte motor, rijbewijs, kentekenpapieren en paspoort.

ALGEMEEN

 1. Voor elke jaarvergadering zal er een kascontrole worden uitgevoerd door twee leden van MC ‘T WIMKE, die hiervoor in jaarvergadering door de leden zijn gekozen. Deelname in de kascontole-commissie is voor de duur van twee jaar.
 2. Besluiten aangaande MC ‘T WIMKE worden genomen op de algemene leden- vergadering bij meerderheid van stemmen, meer dan 50% dus, door de aanwezige leden.
 3. In alle situaties waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist in eerste instantie het bestuur.
 4. Aan het begin van elk jaar is er een algemene ledenvergadering.
 5. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een maand voor aanvang van het nieuwe seizoen, en wel schriftelijk, bij de penningmeester te gebeuren.
 6. Bij het niet tijdig betalen van de contributie zal de penningmeester één keer een aanmaning sturen, indien na aanleiding van deze aanmaning ook niet betaald wordt zal deze persoon van de ledenlijst geschrapt worden.

Arcen, 2 maart 2001

Facebooktwittermail